Reglement

Reglementen en informatie

Klachtenreglement

De medewerkers van Maxima Zorg trachten hun werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen en behoeften van de patiënt.

Helaas kan het in de praktijk voorkomen dat een patiënt niet volledig tevreden is over de kwaliteit van de geleverde zorg of andere aangelegenheden. Maxima Zorg heeft een klachtenreglement dat aangeeft hoe een patiënt een klacht kan melden en hoe Maxima Zorg een klacht moet afhandelen.

Doel van het klachtenreglement:

Maxima Zorg heeft met het klachtenreglement de volgende doelstellingen voor ogen:

  1. Duidelijkheid verschaffen over de afhandeling van klachten.
  2. Het serieus en correct afhandelen van individuele klachten van de patiënten.
  3. Het bevorderen dan wel herstellen van de vertrouwensrelatie tussen patiënt en Maxima Zorg.
  4. Bijdragen aan een beter kwaliteitsbeleid van Maxima Zorg door klachten te onderzoeken en verbeterpunten eigen te maken.

Klachtenprocedure:

Bespreek altijd uw klacht eerst met uw zorgverlener van Maxima Zorg en probeer er samen uit te komen.

Wanneer dit niet lukt, kunt u uw klacht schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan het Hoofd Zorg van Maxima Zorg. Het Hoofd Zorg zal contact met u opnemen en kijken hoe uw klacht kan worden opgelost. Het Hoofd Zorg draagt zorg voor schriftelijke vastlegging van uw klacht.

Als met het management van Maxima Zorg niet tot een oplossing kan worden gekomen, kan de klacht schriftelijk en in de Nederlandse taal ingediend worden bij de klachtencommissie van Maxima Zorg. Dit kan maximaal een jaar duren nadat de klacht is ontvangen bij de klachtencommissie.

U kunt uw klacht middels het klachtenformulier kenbaar maken aan Maxima Zorg. Het klachtenformulier kunt u hier bekijken. Het klachtenreglement van Maxima Zorg kunt u hier bekijken.

De klacht kan gestuurd worden naar klachten@maximazorg.nl of per post via het onderstaande adres:

Maxima Zorg
t.a.v. klachtencommissie
Postjesweg 140 A en B
1061AX Amsterdam

Afhandeling van de klacht door de klachtencommissie:

  1. Wanneer de melding is ontvangen, stelt de klachtencommissie de patiënt binnen tien werkdagen op de hoogte van de ontvangst. In het schrijven wordt de patiënt ook op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om het standpunt schriftelijk of mondeling toe te lichten. Ook zal de patiënt worden gewezen op de mogelijkheid om zich te laten bijstaan.
  2. Wanneer de patiënt nog geen contact heeft gehad over de aard van het probleem met Maxima Zorg, zal het Hoofd Zorg telefonisch contact opnemen met de patiënt om met hem of haar de klacht te bespreken en mogelijk op te lossen.
  3. De klachtencommissie zal de klacht binnen een termijn van 20 werkdagen na ontvangst van de klacht beoordelen en bestuderen. De patiënt ontvangt binnen deze termijn ook een reactie over het oordeel. Wanneer er eventuele afwijkingen zijn in de vastgestelde termijn zal dit vooraf gecommuniceerd worden.
  4. De conclusie van de klacht zal leidend zijn in het bepalen van de rechten en plichten die voor de patiënt en Maxima Zorg gelden. Het oordeel zal gemotiveerd en onderbouwd worden op grond van de informatie die door zowel de patiënt als Maxima Zorg is verstrekt. Indien na het onderzoek nog essentiële informatie ontbreekt die voor de patiënt en Maxima Zorg van belang is bij het onderzoek, dient de aanvraag opnieuw verwerkt te worden met alle juiste informatie.
 

Privacyreglement

Uw persoonlijke gegevens zijn gewaarborgd bij Maxima Zorg. Maxima Zorg hanteert een geheimhoudingsplicht, welke inhoudt dat Maxima Zorg alleen informatie mag verstrekken aan derden die betrokken zijn bij het zorgproces. Bij de verstrekking van gegevens kunt u denken aan uw NAW-gegevens en andere gegevens die in ons systeem opgenomen zijn. U heeft als patiënt het recht om op elk gewenst moment uw gegevens in te zien. Overeenkomstig geldende richtlijnen wordt uw dossier maximaal vijftien jaar in het archief bewaard. Voor meer informatie met betrekking tot het privacyreglement van Maxima Zorg kunt u hier kijken.

Aanmelden/Zorg aanvragen

Bedankt voor uw vertrouwen in Maxima Zorg.

U kiest voor individuele aandacht en zekerheid. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Wij nemen dan binnen 48 uur of eerder contact met u op.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Maxima Zorg op telefoonnummer 020 615 34 47 (lokaal tarief) of per e-mail via info@maximazorg.nl. Onze zorgconsulenten helpen u graag verder.